TürkçePDF indir

 

 inşaatlarda bir hayalet dolaşıyor

İzlenme 2427

Ali Ağaoğlu, İstanbul'un yüzde 70'ini inşaat arsası olarak gördüğünü söylemişti. Yeni kurulan İnşaat İşçilerinin Derneği ise kentin şantiye alanlarının yüzde 100'ünü örgütlenme sahası olarak görüyor.
Uzun süredir örgüt­lenme çalışmalarını sürdüren inşaat işçileri, 3 Aralık'ta 'İnşaat İşçilerinin Derneği'ni kurdu. Dernek Başkanı, iki yıl önce­ki ünlü Safir direnişinde Kiler Holding patronundan işçile­rin ücretlerinin alınmasıyla sonuçlanan 35 günlük bir direniş gerçekleştiren Mus­tafa A. Akyol. Şu ana kadar işçilerle başlayıp da başarıy­la bitirmediği tek bir eylem, direniş, müzakere yok. 30 yıl boyunca bir mermer ustası olarak tanıklık ettiği eşitsiz­liklere nasıl meydan oku­yacağını bilen, genç işçilerin adalet duygusuna ve öğren­me isteğine hitap edebilen, onlara cesaret aşılayan bir işçi örgütleyicisi kendisi. Onunla bu süreçte tanışan işçilerden bir kısmı, sadece kendi bireysel sorunlarının çözümü üzerinden değil, derneğin hedeflerine duy­dukları inançla örgütlenme faaliyetlerini yürütüyorlar. Şantiyelerde biriken başarı öykülerinin aktörleri onlar.
Ali, Şeref, Nurettin vd...
21 yaşındaki Ali'den başlayalım. İlk başta ken­di ücret alacağı nedeniyle dernekle bağlantı kuran Ali, kamu ihale kurumuna dilekçe vermeyi öğrendi, çalıştığı şantiyeden işçilerle
toplantılar organize etti. Bir sonraki şantiyede kalacak düzgün yeri olmayan işçiler için kontenyır getirilmesini sağladı, yemekten zehirle­nen arkadaşlarının hastane raporlarını topladı. Bir başka arkadaşının şantiyesinde, taşeron firma ücreti ödeyene kadar ısrarla müzakere etti ve başarılı oldu. Toplantılarda diğer işçilere örgütlenmede dikkat edecekleri noktalan anlatırken onu görmelisiniz. Öğrendiklerini anında emen ve somut hayatta kullanan biri Ali.
Şeref dernekle İstanbul'da tanıştı ancak memleketine döndükten sonra da ilişkile­rini canlı tuttu. Çalıştığı şan­tiyede güvenlik önlemlerinin atamadığını fark edince önce şantiye sorumlusuna şikayette bulundu. Olumsuz tepki alınca, yasaklanan ça­dırın, emniyetsiz iskelelerin ve merdivenlerin kanıtlarını derneğe getirerek, şantiyeye baskı yapılmasını sağladı. Tek bir işçi, bütün şantiye­de yapılan iyileştirmelerin başlatıcısı oldu. Su anda İstanbul'da kendi çalıştığı bölgedeki işçileri örgütleyen Şeref, işçilerin hareketliliği­nin nasıl bir dezavantajdan fırsata dönüştürülebilece­ğini de göstermiş oldu. Şeref toplantılara kilometrelerce uzaktan bile olsa geliyor, her sorumluluğu eksiksiz yerine getiriyor.
Nurettin'in okuma yaz­ması yok, ama ustalık belgesi satmak için mesleki yeterlik eğitimi vermeden işçilere imzalattıkları yazıda bir sorun olduğunu sezmiş. Dernekle görüşürken bu belge aklına geldi. Dernek buradan yola çıkarak mesleki yeterlik ko­nusunda yapılan haksızlık ve usulsüzlükleri takip etmeye başladı.
Mehmet, Türkiye'nin farklı illerinden derneğin bir araya getirdiği işçilerle birlikte çalıştığı taşeron firmanın ödemediği ücretleri ana firmadan almayı başardı. İşçilerin sirkülasyonundan faydalanan işverenlere, güçlü bir merkezden her yere dağılan bir örgütlenme ağının dağınıklık engelini aşabi­leceğini gösterdi. Mehmet, bütün arkadaşlarına dernek çalışmalarını anlattı ve faali­yetlere yeni işçiler kattı.
Hedef dönüşüm
Bütün bu hikayeler birleşiyor ve kolektif bir özgüvenin inşasına katkıda bulunuyor. İşçilerin dene­yimini, inşaat sektörüyle ilgili bilgiler (saha ve sek­tör verileri, yasal mevzuat, basın haberleri) ve geçmiş örgütlenme örneklerinden çıkarılan dersler (başarılı uygulamalar, yaratıcı örgüt­lenme yöntemleri) besli­yor. Bu açıdan gazeteciler, avukatlar, işyeri hekimleri, işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanları, akademisyenler ve deneyimli işçi liderlerinin inşaat işçileriyle birlikte bu örgütlenmede çalışıyor ol­ması da önemli. İşçiler, şanti­ye sorunlarını tespit etmeyi, sigortalarını kontrol etmeyi, firmalar hakkında bilgi top­lamayı, yasal mevzuatın ilgili maddelerini kendi lehine kullanmayı öğreniyorlar. Öğrendikçe başkalarına aktarıyorlar.
Örgütlenme işçilerin gündelik yaşamdaki sorun­larını çözmekle sınırlı değil. Dernek, hak ihlallerini en başından önleyecek şekilde sektörün yapısal bir dönü­şüm geçirmesini hedefliyor. Bu anlamda, 'inşaat işinin' kendisinin hem çalışanla­rın yaşam kalitesi hem de toplumsal fayda açısından tepeden tırnağa nasıl ye­niden düzenlenebileceğini sorguluyor: Fiyatlandırma, ücret ödeme, sözleş­me yapma biçimleri nasıl olmalı? Şantiyelerde risk önleyici ve koruyucu hangi malzemeler ve teknolojiler kullanılmalı? İlgili yasalarda hangi maddeler işçiler lehine değiştirilmeli? Bir şantiye­nin başlangıç ve bitiriliş hızı, isçilerin sağlığı, güvenliği açısından nasıl hesaplan­malı? İşçilere hem sosyalleş­me olanağı tanıyacak hem de sağlıklarını koruyacak alternatif barınma konutları nasıl tasarlanmalı? İşçilerin ustalık eğitimlerini kim, nasıl vermeli? Şantiyedeki ekipler arası işbölümü ve işbirliği koşulları nasıl oluşturulma­lı? İşçiler nasıl kendi çalışma alanlarının gözlemcisi ve de­netçisi olabilirler? Toplumsal ihtiyaçlara yönelik gerçek 'sosyal konutlar' nasıl yapıl­malı? Bu soruların yanıtı için bütün mühendisleri, mimar­ları, iş güvenliği uzmanlarını, iş müfettişlerini, şantiye şeflerini birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.
Ali Ağaoğlu, İstanbul'un yüzde 70'ini inşaat arsası olarak gördüğünü söylemişti. Biz ise kentin şantiye alanla­rının yüzde 100'ünü örgüt­lenme sahası olarak görüyo­ruz. Geceleri inşaatların sesi kesildiğinde şantiyelerde dolaşan hayaletleri duyabi­lirsiniz. Gündüzleri görünür hale gelecek bir değişimin tohumlarını geceleri atıyo­ruz. Duvarların, iskelelerin, tesisatların içinden, yeraltın­dan ve yerüstünden geçen iletişim şebekeleriyle kenti dört bir yanından sarıyoruz. Yeteri kadar güçlendiğimizde şantiyelere ve meydanlara yıldızlar yağdırmak için.
insaatiscilerinindernegi@gmail.com
https://www.facebook.com /İnsaatiscilerininDernegi
Not: Bu yazıda Dernek Genel Başkanı dışındaki isçi isimleri değiştirildi.
Demet Ş.Dinler
Londra Üni.. doktora ve İnşaat İşçilerinin Derneği, araştırma ve eğitim sorumlusu
Radikal İki
30 Aralık 2012
Bookmark and Share
 

25/06/2024 Bugün366 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:34.239.176.54