Türkçe

Sürgün Planı

485 kez bakılmış
3 Ocak 2018
17:48
Beykoz'da Çiğdem Mahallesi halkı, İBB tarafından onaylanan ve bölge halkının yerinden edilmesine yol açacak Nazım İmar Planı'na ilişkin itiraz dilekçelerini İBB'ye sundu. Konu. 13/10/2017 tarih 1619 sayılı İBB Meclis kararı ile kabul edilip, 17/10/2017 tarihinde onandıktan sonra 6/12/2017 ve 4/12016 tarihleri arasında askıya çıkartılan 1/5000 ölçekli Beykoz geri görünüm ve Etkilenme bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon1. Etap Nazım İmar Planı'na itiraz edildi. Çiğdem Mahallesi sakinlerinin İBB'ye sunduğu itiraz dilekçelerinde, söz konusu imar planının şehircilik ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulanarak şu itirazlar dile getirildi:
Planlama alanı boş alan değildir. Yaklaşık 60 yıllık yerleşimdir. Bu yerleşim idareniz dahil tüm kamu idarelerinin bilgisi ve gözetimi altında oluşmuştur. Aynı zamanda yerleşimlerimizin kamu idaresince tanınmasına dair bir problemimiz de bulunmamaktadır. Zira mahallelerimizde kamu hizmetleri büyük ölçüde görüldüğü gibi, muhtarlık v.b. kamu idaresine ait kurumlar da tesis edilmiştir. Bu nedenle boş alan gibi plan yapılması yaklaşımı yanlıştır. 
 
'Halkın Katılım İlkesi Sağlanmadı'
Her şeyden önce planlama sürecinde yerleşimcilerin katılımını sağlayan mekanizmaların çalıştırılması gerekmekte iken, üstelik bu mekanizmaların çalıştırılması gerek 1/100.000 ölçek planın gerekse de 2863 sayılı kanuna tabi planlama alanında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde amir hüküm olmasına rağmen, yerleşimcilerin ve diğer aktörlerin katılımı sağlanmamıştır.
 
Planlama alanında Kentsel Dönüşüm Alanı, Özel Proje Alanı gibi alanlar tanımlanmıştır. Ancak bu alanlarda halihazırda yaşayan komşularımızın hak sahipliği, mahalledeki tarihleri, komşulukları belirsizliğe bırakılmaktadır. Plan paftalarında yer alan söz konusu alanlara ilişkin herhangi bir plan notu, plan hükümlerinde yer almamaktadır. Ost ölçek planın emrettiği biçimde organizasyon, finansman, uygulama süreçlerini yönetecek biçimde bu ölçek planın alması gereken kararlar alınmamış komşuluğumuz, hak sahipliğimiz belirsizliğe bırakılmıştır.
 
Planlama alanında çok sayıda komşumuz, okul alanı, park alanı, sağlık tesisi v.b donatı alanlarında kalmaktadır. Plan bu kararları almakta ancak zikredilen durumdaki komşularımızın mahallede kalmasına veya devamındaki uygulamalarda haklarının nasıl korunacağına dair bu ölçekte alması gereken alt ölçek planlar için yönlendirici olacak düzenleyici kararları almadığı gibi, söz konusu uygulamaları da keyfiyete bırakmaktadır.
 
Planlama alanında getirilen yapılaşma hükümleri alt ölçek plan ve uygulamaları yönlendirmek açısından alanın mevcut dokusu, yerleşimci profili mekânsal ve fiziksel özellikleri gözetilmeden, boş alanda plan yapılırmış gibi getirilmiş hükümlerdir. Getirilen, yapılaşma hakkı, mınımum ifraz şartı v.b, alandaki sosyal mekânsal şartlar dikkate alınmamış: bu hükümlerle birlikte, mevcut yerleşimcilerin sürece uyumuna dair bir mekanizma. organizasyon modeli, kamu idaresinin uygulamalarını yönlendirecek plan kararlar getirilmemiş, uzun vadede alandaki kullanıcı profilini değiştirecek süreçlerin önü açılmıştır. "Sürgün Planına" geçit yok.
 
Bookmark and Share
 

PDF indir

 

 

issuu Dergi

31/05/2020 Gün Ortalama:1780  Bugün448 ziyaret var  Sitede 7 Kişi var  IP:18.208.132.33